Medlemsmöte angående hamnen

I tisdags hade vi ett medlemsmöte där ca 50 medlemmar infann sig. Bakgrunden är att Karlshamns kommun avser att dra ner på verksamheter som man inte är skyldig att utföra. Ett av de områden som kommunen undersöker är drift av småbåtshamnarna. Under medlemsmötet informerade styrelsen om vad som hänt hittills. Därefter var ordet fritt. Alla verkade eniga. I första hand önskar vi att kommunen fortsätter driva småbåtshamnarna. I andra hand kan vi tänka oss att ta över. Vi vill inte att privata aktörer tar över. Anledningen till detta är dålig erfarenhet från andra hamnar.

Inloggade medlemmar hittar mötesanteckningarna under Dokument/Protokoll i menyn.

Båtbottentvättning av fritidsbåtar – Riktlinjer, reviderad upplaga 2015

Källa: På sidan Havs och Vattenmyndigheten/Båtbottentvätt hittar man de gällande riktlinjerna.

I korta drag

Målen med riktlinjerna är att minska spridningen av giftiga ämnen genom användning av miljövänlig båtbottentvätt samt att på sikt minimera användningen av giftiga båtbottenfärger.

Kommunen är den tillsynsmyndighet som bedömer och ställer krav på hur en anläggning bör utformas.

  • Med ”biocidfärg” avses båtbottenfärg som innehåller ämnen giftiga för vattenlevande organismer.
  • Bottentvätt av båtar målade med biocidfärg bör ske på tät arbetsyta (spolplatta) ansluten till reningsanläggning
  • Renspolning utan kemikalier av båtar som inte är målade med biocidfärger kräver ingen särskild rening eller arbetsyta.
  • Borsttvätt i vattnet är ett miljövänligt alternativ för tvätt av giftfria båtar.
  • Borsttvätt i vattnet bör endast tillåtas för båtar som av kommunen bedömts som giftfria.

Dokumentet finns i sin helhet under Dokument\Miljö i menyn.

Medlemsbrev aug 2021

Bästa medlem!

Jag skriver till dig för att få din åsikt i följande fråga.

Karlshamns kommun har för avsikt att göra sig av med och sälja ut fritidshamnarna till privata aktörer. Tanken är väl att spara pengar till Kommunkassan. Det kommer att leda till ökade kostnader för oss båtägare. För att blockera så kallade privata intressen att ta över har vi, Karlshamns Segelsällskap/Svaneviks bryggförening lämnat in varsin skrivelse till kommunstyrelsen. Där talar vi om att vi är redo att ta över respektive hamn. Hur detta kommer att ske eller på vilka villkor vet vi inte ännu. I vår skrivelse har jag sagt att vi helst ser att kommunen fortsättningsvis driver hamnarna. Jag har också påpekat vikten av att se båtlivet, hamnarna och skärgården som en helhet. Kommunen håller på med en utredning om både det ekonomiska och det praktiska för deras vidkommande. Den ska vara klar den 19 september. Vi ser med stort intresse fram emot resultatet.

I framtiden kommer det att bli krav på båttvätt eller spolplatta där man tar hand om föroreningar.

Vi ser också reparationsbehov framöver som kostar ganska mycket pengar.

Om vi tar över finns det en del att tänka på:

  • Vi måste titta över vår organisation, det behövs fler personer att sköta bokning av båtplatser och ekonomi. Hyra in tjänsten?
  • Kostnader för reparationer mm, banklån, kan Kommunen ställa upp som Borgenär?
  • Kostnader för städning.
  • Med mera med mera.

Det finns flera idéer om finansiering: Ska vi bilda ett aktiebolag där varje medlem går in med en summa, ekonomisk förening eller andelsförening? Hur vi än ser på det kommer det att bli ökade kostnader som vi måste försöka att hålla ner så mycket det går.

Jag vill ha dina spontana funderingar om hur du vill att det ska bli. Maila till ordforande@starnobatklubb.com

Tisdag den 7 september kl 18.00 kommer vi att ha ett medlemsmöte i Stärnö för att diskutera ämnet. Du är varmt välkommen!

Hans Magnusson
Ordförande

Blekinge Läns Tidning idag 30 juli 2021

RUBRIK: ”Ytterligare en förening som kan ta över driften av sin hamn”.

I Dagens BLT finns en intervju med Hans Magnusson (ordförande) och Leif Magnusson (hamnkapten). Läs den om ni har möjlighet.

Tidigare i sommar skickade Hans en skrivelse till kommunen med en avsiktsförklaring i hamnfrågan. Vi är oroliga för att en privat aktör skall ta över med stora prisökningar som följd.

Även KSS och Svaneviks båtklubb har skickat in motsvarande till kommunen vilket uppmärksammades i BLT 15 juli.
RUBRIK: Föreningar vill ta över båtplatser: ”Alla ska ha råd att ha sin båt i hamnen”

Max 3 knop?

Det händer lite då och då att båtägare har lite för bråttom in och ut ur hamnen.
Man kanske inte tänker på hur mycket svall man drar upp och vad som händer med förtöjda båtar och så vidare.

Därför påminner vi om vad som står i hamnordningen för Karlshamns kommuns småbåtshamnar.

”In- och utfart från hamnen
Inom hamnområdet gäller en högsta tillåtna hastighet om 3 knop.
Farten ska dock alltid anpassas så att ingen olägenhet uppkommer för övriga båtägare, t.ex. svallvågor.”

Påminnelse, regler för elanvändning

Det finns en del båtar i hamnen som har elkabel inkopplad även när ägaren inte är ombord. Det är generellt sett inte ok. Här hittar du Hamnordning för Karlshamns kommuns småbåtshamnar 2020. Alla båtägare anges som män i detta dokument, men det vänder sig naturligtvis till alla båtägare.

Utdrag ur hamnordningen:

Säkerhetsföreskrifter
Ström
Strömmen sätts på omkring den 1 april. Avstängning sker omkring den 15 november.
Endast elkablar av godkänd typ och försedda med skyddsjord får användas. El får endast vara ansluten under pågående arbete. Generellt gäller att el inte får vara ansluten om båtägaren eller av honom utsedd person inte är
närvarande.
För underhållsladdning av batteri krävs särskilt tillstånd av hamnfogden.
Vid laddning bildas explosiva gaser – sörj därför för god luftväxling!