Lyftregler

Regler vid Sjösättning och Upptagning

Bäste Båtägare och medlem i Stärnö Vindhamns båtklubb!

För att arbetet vid sjö- och torrsättning skall gå så smidigt som möjligt gäller att Du som båtansvarig observerar följande, vilket för de flesta är självklarheter men ändå förtjänar uppmärksamhet.

 1. Kran för sjösättning resp. upptagning engageras endast för båtklubbens medlemmar.
 2. Förbered sjösättning/upptagning:
  a. Engagera medhjälpare, 2-3 personer utöver Dig själv behövs.
  Båtklubbens funktionärer har i första hand uppgiften att administrera lyftavgift och turordning, dirigera kranföraren samt ordna eventuell korvgrillning. I mån av tid och möjlighet hjälper vi självklart till, men kan ej alltid tas för givet.
  b. Förbered uppställningsplats så att båten lätt kan lyftas/placeras på denna.
  Ett vanligt problem är att båtägaren tror att båten kan placeras med mm-precision och har därför sina stöttor exakt inställda.
  Se till att tillräckligt justeringsutrymme finns och att plattorna på stödbenen fungerar som de ska, liksom justerskruvarna.
  Kolla vaggan noga. Vi har haft flera incidenter under de gångna årens stormar. Risk finns att funktionärerna inte kommer att sätta Din båt i vaggan vid torrsättningen. Tänk på Din granne!
  c. Ta noga reda på var lyftstropparna skall anbringas. Du är själv ansvarig för eventuella skador som felaktigt anbringade stroppar kan orsaka. Ta också hänsyn till hur Din vagga är utformad. Självhäftande markeringslappar att fästa vid relingen finns att få i klubblokalen.
  d. Anbringa tillräckligt lång ”hålltamp” i för och akter.
  e. Om Du har långkölad båt, förbered säkringstamp till lyftstroppar.
 3. Turordningslappen är av flergångstyp. Placera den på lyftkajen i lådan för nummerlappar när det är din tur så att alla kan se hur lyften fortskrider.
 4. Båtägaren måste själv kontrollera hur långt man kommit i turordningen, klubbens funktionärer kan inte leta efter den som står på tur. Om vederbörande inte gett sig tillkänna då det är hans/hennes tur, lyfts i stället nästa båt.
  Klubben rekommenderar att man före eget lyft håller sig vid hamnplanen och vid behov hjälper andra båtägare. På detta sätt har man dels kontroll på turordningen, dels ger det stora möjligheter till att man själv får hjälp vid eget lyft.
 5. Klubbens funktionärer är lätt igenkända genom att de bär särskild markeringsväst.
 6. Tänk på att båten har en stor levande massa med klämrisk! Gå inte onödigtvis under båten i lyft läge!
 7. Parkera ej på hamnplanen eller på sådant sätt att kranbilens framkomlighet hindras.
 8. De som har båtarna liggande på tennishallens område bör sinsemellan samordna sjö- och torrsättning eftersom utrymmet är trångt och besvärligt för kranbilen.

STÄDNING

Vi ber var och en att efter sjösättning snygga upp sin uppläggningsplats, t.ex. gamla färgburkar, penslar, färgtråg, trasiga presenningar och annat skräp, som skall lämnas till kommunens återvinningscentral i Tubbaryd – detta för allas trevnad och även kostnadsbesparing.
Enligt kommunens regler skall vaggor och materiel flyttas av båtägarna till anvisad plats, som på norra området är utmed sjökanten och på södra mot berget och mastskjulet.
Tänk också på kommunens regler för nyttjande av uppläggningsplatser. ”Allt materiel, även omärkt, inkl båtar som ej tagits tillvara senast den 1 juni det aktuella året, kommer att på ägarens bekostnad att bortforslas som avfall”.
Din uppställningsplats kan komma att bli bilparkering under sommaren.
De vaggor som behöver flyttas sker t.v. genom klubbens försorg, under förutsättning att vaggan är lyftbar med sling och traktor. Viktigt är att Din vagga är väl märkt med namn, för-/akterkant samt givetvis tål att lyftas, vilket Du som båtägare ansvarar för. Samla och bunta ihop det som skall flyttas direkt efter sjösättningen så att endast ett lyft/vagga erfordras.