Lotsstationen

År 1840 fattades ett beslut om att bygga en lotsstaion med utkik på Boön.

År 1845 uppfördes här ett lotshus av furutimmer med ekfotträ för fyra kronolotsar med familjer och med var sin ingång. (En ålderman, en mästerlots och två lotsar. Ännu kan resterna av grunden och källaren till detta hus ses. Bostaden bestod av förstuga, kök och ett rum samt vindsutrymme.

Kostall i murad gråsten med plats för fyra kor byggdes. Stallet var indelat i fyra avdelningar, en för varje familj. Varje lots hade tillgång till 2 skäppland* odlingsbar jord, ett lass hö, ett lass halm samt mulbete för en ko och nödigt bränsle från vindfällen och sumpskog.

En lotsutkik med fri sikt ut mot havet byggdes även.

Nedanför kostallet fanns kåsar för lotsarnas båtar.

Omkring 1870 blir lotsarna missnöjda med stationens placering och vill flytta in till staden. Man får inte gehör för sina önskemål, men 1875 tar lotsarna saken i egna händer och plockar ner huset och flyttar det till Sandlyckorna vid Näsviken där man på nytt monterar upp huset (nuvarande Flottans Män). På Vaktebacken, där Väggaskolan ligger idag, bygger man upp en ny lotsutkik. Utkiken var i bruk till 1924 då den flyttades till en plats invid lotshuset. Då man i staden ej fick hålla nötkreatur, fick korna ej följa med från Boön.

Här låg lotshuset.

* Skäppland = ca 8 ar dvs ca 800 kvm

Tillbaka