Tack från orienteringsklubb

Stort tack till Stärnö Vindhamns Båtklubb

Tack för att vi fick arrangera vår ungdomsseriefinal för orienteringsklubbar i Blekinge på Stärnöhalvön, fantastisk plats och lyckat genomförande med underbar natur och tillgång till gräsyta och lokal, dessutom var det bra väder. Cirka 200 personer var det totalt under en kort och intensiv period på lördagen.

Stigmännen  Karlshamns Orienteringsklubb vill Tacka Stärnö vindhamns Båtklubb för gott samarbete.

Inför höstens torrsättningar, läs det här!

Under vårens sjösättning var det mycket strul med att folk inte fanns på plats när det var deras tur och att man inte hade tillräckligt med medhjälpare med sig. Det ställde till det med förseningar och irritation som följd. Klubben hjälper till med bokningar, betalning, arbetsledning och korvgrillning. Det anser vi är en bra service till dig som båtägare. I många andra hamnar får båtägarna själva boka kran och datum. Vi vill gärna behålla den här servicen och därför förtydligas här vad som gäller.

 • Hämta ut din kölapp och betala ditt lyft i god tid på lyftdagen.
 • Räkna inte med ett visst antal båtar i timmen, det kan ta både kortare och längre tid per lyft. Särskilt vid torrsättning då vaggor ska passas till och så vidare. Se till att vaggan/uppställningsplats är förberedd så att det går lätt att sätta båten på plats.
 • Du ska ha tillräckligt antal medhjälpare. Det är viktigt att hålla i lyftstropparna vid lyftet. 2 till 3 personer förutom dig själv behövs(utom för smala båtar). Hjälp varandra!
 • Markera på båten var lyftstropparna ska placeras.
 • Ha tillräckligt långa linor för att styra båten under transporten.
 • Lägg till vid kajen med den sida som gör att kranen inte behöver vända båten innan man sätter ner den.

Arbetsledaren har rätt att ändra i turordningen om hen finner skäl till det

Med förhoppning om en smidig upptagningshöst.
Stärnö Vindhamns Båtklubb
Hans Magnusson
Ordförande

Hamnplanen

Från och med lördagen den 25 september blir det färre parkeringsplatser på hamnplanen än vad det är under sommaren. Då kommer ett antal båtar att vinterplaceras där.

Ungdomstävling i orientering

För några år sedan var det ungdomsmästerskap i orientering på Stärnö. Nu är det dags igen. Den 25 september mellan kl mellan 09:00 till 16:00 kommer vi att gästas av ungdomar och funktionärer. Det är orienteringsklubben Stigmännen i Karlshamn som håller i det hela. Man uppskattar att ca 100 orienteringslöpare kommer till start. Målgången kommer att vara på baksidan av klubbhuset.

Styrelsemöte 21-09-07

Efter medlemsmötet i tisdags hade vi månadens styrelsemöte i klubbhusets kök. Mötet handlade bland annat om höstens torrsättningar. Nu har vi bestämda tider för när bokade kölappar senast skall vara uthämtade. En medlem har skänkt komradio som skall underlätta kommunikationen mellan de olika funktionärerna och vi uppmanar alla som skall lyfta att samla tillräckligt många medhjälpare i tid. Vi kan inte lyfta om det saknas folk. Vid kajen behövs 4 personer för de flesta båtar för att få slingen på rätt plats under lyftet.

Inloggade medlemmar kan läsa hela protokollet under Dokument/Protokoll i menyn.

Medlemsmöte angående hamnen

I tisdags hade vi ett medlemsmöte där ca 50 medlemmar infann sig. Bakgrunden är att Karlshamns kommun avser att dra ner på verksamheter som man inte är skyldig att utföra. Ett av de områden som kommunen undersöker är drift av småbåtshamnarna. Under medlemsmötet informerade styrelsen om vad som hänt hittills. Därefter var ordet fritt. Alla verkade eniga. I första hand önskar vi att kommunen fortsätter driva småbåtshamnarna. I andra hand kan vi tänka oss att ta över. Vi vill inte att privata aktörer tar över. Anledningen till detta är dålig erfarenhet från andra hamnar.

Inloggade medlemmar hittar mötesanteckningarna under Dokument/Protokoll i menyn.

Båtbottentvättning av fritidsbåtar – Riktlinjer, reviderad upplaga 2015

Källa: På sidan Havs och Vattenmyndigheten/Båtbottentvätt hittar man de gällande riktlinjerna.

I korta drag

Målen med riktlinjerna är att minska spridningen av giftiga ämnen genom användning av miljövänlig båtbottentvätt samt att på sikt minimera användningen av giftiga båtbottenfärger.

Kommunen är den tillsynsmyndighet som bedömer och ställer krav på hur en anläggning bör utformas.

 • Med ”biocidfärg” avses båtbottenfärg som innehåller ämnen giftiga för vattenlevande organismer.
 • Bottentvätt av båtar målade med biocidfärg bör ske på tät arbetsyta (spolplatta) ansluten till reningsanläggning
 • Renspolning utan kemikalier av båtar som inte är målade med biocidfärger kräver ingen särskild rening eller arbetsyta.
 • Borsttvätt i vattnet är ett miljövänligt alternativ för tvätt av giftfria båtar.
 • Borsttvätt i vattnet bör endast tillåtas för båtar som av kommunen bedömts som giftfria.

Dokumentet finns i sin helhet under Dokument\Miljö i menyn.

Medlemsmöte – påminnelse

Vi vet ännu inte om eller när kommunen kommer att göra sig av med småbåtshamnarna, men eftersom det diskuteras vill vi vara beredda. Som skrevs i Medlemsbrev aug 2021 kallar vi till medlemsmöte tisdag den 7 september kl 18.00 för att diskutera ämnet. Det har kommit in en del intressanta synpunkter från er medlemmar och vi har förhoppningsvis lite mer information även från kommunen på tisdag. Du är varmt välkommen till klubbhuset på tisdag.

Hur stor båt behöver man ha?

Vi träffade det danska paret Mikael och Tine Juul Hammarlund på Harö. De bor i Gudhjem på Bornholm och har seglat i sin 24 fots eka via Simrishamn och så vidare upp till Blekinge.

Tanken är att lägga upp båten för vintern hos en kompis vid Gö.
Tidigare hade de ett projekt under tio år som gick ut på att segla från Bornholm till Finland via svenska kusten. De gjorde det i etapper och kom så småningom fram.

När man ser deras eka börjar man genast att fundera på hur stor båt man behöver ha. Mikael och Tine har allt de behöver, proviant, vatten, tält, gasolkök osv.

Riktiga tuffingar!
/Hasse

Medlemsbrev aug 2021

Bästa medlem!

Jag skriver till dig för att få din åsikt i följande fråga.

Karlshamns kommun har för avsikt att göra sig av med och sälja ut fritidshamnarna till privata aktörer. Tanken är väl att spara pengar till Kommunkassan. Det kommer att leda till ökade kostnader för oss båtägare. För att blockera så kallade privata intressen att ta över har vi, Karlshamns Segelsällskap/Svaneviks bryggförening lämnat in varsin skrivelse till kommunstyrelsen. Där talar vi om att vi är redo att ta över respektive hamn. Hur detta kommer att ske eller på vilka villkor vet vi inte ännu. I vår skrivelse har jag sagt att vi helst ser att kommunen fortsättningsvis driver hamnarna. Jag har också påpekat vikten av att se båtlivet, hamnarna och skärgården som en helhet. Kommunen håller på med en utredning om både det ekonomiska och det praktiska för deras vidkommande. Den ska vara klar den 19 september. Vi ser med stort intresse fram emot resultatet.

I framtiden kommer det att bli krav på båttvätt eller spolplatta där man tar hand om föroreningar.

Vi ser också reparationsbehov framöver som kostar ganska mycket pengar.

Om vi tar över finns det en del att tänka på:

 • Vi måste titta över vår organisation, det behövs fler personer att sköta bokning av båtplatser och ekonomi. Hyra in tjänsten?
 • Kostnader för reparationer mm, banklån, kan Kommunen ställa upp som Borgenär?
 • Kostnader för städning.
 • Med mera med mera.

Det finns flera idéer om finansiering: Ska vi bilda ett aktiebolag där varje medlem går in med en summa, ekonomisk förening eller andelsförening? Hur vi än ser på det kommer det att bli ökade kostnader som vi måste försöka att hålla ner så mycket det går.

Jag vill ha dina spontana funderingar om hur du vill att det ska bli. Maila till ordforande@starnobatklubb.com

Tisdag den 7 september kl 18.00 kommer vi att ha ett medlemsmöte i Stärnö för att diskutera ämnet. Du är varmt välkommen!

Hans Magnusson
Ordförande