Hemsidans pionjär avtackades

På årsmötet igår avtackades Kjell Johnsson, hemsidans pionjär, Caroline Arvill, uppskattad sekreterare och Bengt-Ove Eriksson, uppskattad kassör. Ted Ericsson och Benny Nilsson välkomnades som nya styrelseledamöter.

Protokollet från årsmötet kommer att läggas upp under ”Dokument/Protokoll/” i menyn när det är justerat.

Några bilder från årsmötet tagna av Gunnar Johansson och Ann-Charlotte Andersson

Årsmöte söndag 2017-04-23 kl 14:30

Plats: Klubbhuset, Sternö

Dagordning

* Fråga om mötet är korrekt utlyst
* Fastställande av dagordning
* Val av ordförande och sekreterare för mötet
* Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet
* Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för
senaste verksamhetsåret
* Revisorernas berättelse
* Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
* Motioner
* Val av styrelse
* Val av revisorer
* Beslut om antal valberedare
* Val av valberedning
* Sammankallande för valberedning
* Övriga val
* Övriga frågor